1150,00 

Opis

Niebieski PLUS dla InsERT GT – rozszerzenie funkcjonalne do programów z linii InsERT GTPLUS dla InsERT GT to seria rozszerzeń funkcjonalnych stworzona z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności. Każde z rozszerzeń zostało wyróżnione odpowiednim kolorem.Dzięki PLUSOM systemy z linii InsERT GT zyskują nową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów i bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów. Przy wykorzystaniu PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości.Pierwszy pakiet rozszerzenie to niebieski PLUS dla InsERT GT, który oferuje nową funkcjonalność do wszystkich systemów z linii InsERT GT, na wszystkich stanowiskach. Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA jest uaktualnienie programów do wersji 1.09.Funkcjonalność niebieskiego PLUSA dla InsERT GT: Nowe algorytmy zdejmowania ze stanu FIFO/LIFO z uwzględnieniem daty ważności dostawy – dotychczas wśród parametrów określających, w jaki sposób mają być rozchodowane towary z magazynu dostępne były sposoby LIFO/FIFO według daty wystawienia. niebieski PLUS dla InsERT GT umożliwi rozchodowanie towarów także według terminu ważności. Sprzedaż z dowolnych dostaw – oprócz dostępnych automatycznych funkcji zdejmowania towarów (dwóch starszych LIFO/FIFO wg daty wystawienia i dwóch nowych: LIFO/FIFO wg terminu ważności) niebieski PLUS dla InsERT GT daje także możliwość ręcznego wskazania dostawy, z której towary mają zostać rozchodowane. Ręczne decydowanie o rozchodowaniu wraz z automatycznymi funkcjami dają praktycznie nieograniczone możliwości wyboru dostawy, a tym samym wyliczenia kosztu sprzedaży. Obsługa kodów dostaw – dokumenty przyjęć zostały uzupełnione o kody, które można wykorzystać do wprowadzania numerów seryjnych lub numerów serii/partii. Podczas wystawiania dokumentów rozchodowych, program podzieli dostawy wg danych numerów, użytkownik będzie wiedział konkretnie z jakich dostaw pochodzą rozchodowane dokumenty. Kody dostaw są również obsługiwane przez wyszukiwarkę InsTYNKT. Automatyczne dyspozycje w sieci – specjalny mechanizm udostępniony przez niebieskiego PLUSA dla InsERT GT, którego działanie polega na wstępnym blokowaniu towaru (dyspozycji) podczas wypisywania dokumentu sprzedaży. Informacja o tym będzie automatycznie widoczna dla wszystkich innych użytkowników, którzy pracując w sieci, w tym samym momencie będą próbowali sprzedawać ten sam towar. Zapis dokumentów handlowych i magazynowych z „odłożonym skutkiem magazynowym” – niebieski PLUS dla InsERT udostępnia nowy status – Odłóż skutek magazynowy. Status odłożony oznacza, że powstały dokument magazynowy nie wpływa na stany magazynowe. Status dostępny jest dla dokumentów handlowych (sprzedaży i zakupu) oraz magazynowych (wydań i przyjęć). Dokumenty odłożone można w dowolnym momencie przekształcić w dokumenty wywołujące skutek magazynowy. Zapis dokumentów MM z „wykonanym skutkiem tylko na magazynie źródłowym” – nowy status dla przesunięć międzymagazynowych MM. Oznacza, że towar zostaje zdjęty ze stanu w magazynie źródłowym, ale nie zostaje przyjęty na magazyn docelowy. MM na magazynie docelowym jest widoczna. Status odzwierciedlający czas transportu towarów pomiędzy magazynami. Zwroty magazynowe – niebieski PLUS dla InsERT GT dodaje dwa nowe moduły do Subiekta GT: Wydania odbiorcy oraz Przyjęcia dostawcy. W module Wydania odbiorcy ewidencjonowane są nowe typy dokumentów – zwroty do wydań zewnętrznych (ZWZ). Moduł prezentuje wydania magazynowe i zwroty wydań magazynowych dla jednego, wybranego przez użytkownika kontrahenta W module Przyjęcia dostawcy prezentowane są przyjęcia magazynowe i zwroty przyjęć magazynowych dla jednego, wybranego przez użytkownika kontrahenta. ZWZ – zwroty do wydań zewnętrznych oraz ZPZ – zwroty do przyjęć zewnętrznych to nowe typy dokumentów. Zostały one dodane do systemu po to, aby urzeczywistnić sytuacje, z którymi użytkownicy spotykają się w swojej codziennej pracy (chodzi np. o pracę piekarni, stoisk z gazetami i innych placówek, dla których charakterystyczne jest ciągłe wykonywanie zwrotów towarów). Rozszerzone pola własne – niebieski PLUS dla InsERT GT umożliwia definiowanie rozszerzonych pół własnych, które dostępne są dla wszystkich obiektów. Do każdego z obiektów można zdefiniować po 10 pól własnych każdego typu (tekstowych, liczbowych, kwotowych i datowych). Tak więc np. pracownikom w Gratyfikancie GT można zdefiniować do 40 dodatkowych pól własnych, a kontrahentom i towarom – nawet do 48 (8 standardowych + 40 rozszerzonych). Do typów rozszerzonych pól własnych należą: tekst, kwota, data i liczba. Drukowanie mechanizmem Crystal Reports – niebieski PLUS dla InsERT GT daje użytkownikom możliwość definiowania własnych wzorców wydruku do wszystkich list znajdujących się w programie. Do każdej z istniejących list można zdefiniować dowolną liczbę wzorców. Aby przygotować takie wzorce, konieczne jest posiadanie programu Crystal Reports w wersji 8.5 SP1.

Informacje dodatkowe:

Blue PLUS InsERT GT – extending the functional programs of the line InsERT GTPLUS InsERT GT is a series of functional enhancements designed to help companies, which the daily work system is required for extended functionality. Each of the extensions was awarded the right color.With PLUSOM systems InsERT line GT assume new functionality without requiring extensive changes to the structure of programs and without the use of additional tools or systems. Using the advantages it is possible to create a system that meets the requirements of medium-sized companies.The first package is the extension of the blue PLUS InsERT GT, which offers new functionality for all systems with line InsERT GT, in all positions. The necessary condition to start the PLUS upgrade software to version 1.09.Functionality blue PLUS for InsERT GT: New algorithms to remove from the state of FIFO / LIFO including the expiration date of delivery – so far among the parameters determining how the goods are to be debited from the store were available ways LIFO / FIFO according to the date of issue. Blue PLUS InsERT GT enable expendable goods also by date. Sales from any supply – in addition to the available automatic functions of removing the goods (two older LIFO / FIFO by the date of issue and two new: LIFO / FIFO according to the term of validity) Blue PLUS InsERT GT also gives you the ability to manually indicate the delivery of the goods are to be debited. Manually decide on rozchodowaniu with automated features provide virtually unlimited choice of delivery, and thus calculate the cost of sales. Operation codes delivery – documents admissions were supplemented with codes that can be used to enter serial numbers or serial numbers / batch. While issuing documents rozchodowych, the program will share data delivery by the numbers, you will know specifically which supplies come debited documents. Codes supplies are also supported by the search engine instinct. Automatic disposition on the Web – a special mechanism provided by the blue PLUS for InsERT GT, which works by blocking the initial product (available) when writing a sales document. Information that will automatically be visible to all other users who are working in the network, at the same time they try to sell the same product. Record of commercial documents and the storage of „a depot effect warehouse” – blue PLUS InsERT provides a new status – Put a result of storage. Status delayed means that the resulting document storage does not affect the inventory. Status is available for commercial documents (sale and purchase) and storage (releases and admissions). Documents can be postponed at any time to convert documents that have an effect in the warehouse. Saving documents MM „made effect on the warehouse source” – a new status for shifts międzymagazynowych MM. This means that the product is removed from the state in the warehouse source, but is not admitted to the warehouse target. MM stock target is visible. Status reflects the transport of goods between warehouses. Returns Others – Blue PLUS InsERT GT adds two new modules to Subiekt GT Edition customer and supplier Party. The module releases the recipient are recorded new types of documents – returns to external issues (AGM). The module presents the issue of Storage magazine editions and returns to the one selected by the user counterparty module Admissions suppliers are presented acceptable storage and phrases admissions storage for one selected by the user customer. AGM – returns to issues of external and CFS – returns to parties external to new types of documents. They have been added to the system in order to realize the situation that users encounter in their daily work (eg it. Job bakeries, news stands and other institutions for which the characteristic is the continuous performance of product returns). Enhanced custom fields – blue PLUS InsERT GT allows you to define the extended half of their own, which are available for all objects. For each object you can define your own fields 10 of each type (text, numerical, fixed rate and datowych). Thus, for example. Employees Gratyfikancie GT can define up to 40 additional fields of their own, and contractors and goods – up to 48 (8 standard 40 + extended). The types of fields extended their includes: text, amount, date and number. Printing mechanism Crystal Reports – blue PLUS InsERT GT gives users the ability to define their own templates to print all the lists included in the program. For each of the existing lists, you can define any number of patterns. To prepare these patterns, it is necessary to have Crystal Reports version 8.5 SP1.

Rodzaj (oprogramowanie): Biznesowe, Biurowe

Wersja: Upgrade

Licencja: Dla małych firm, Komercyjna

Czas trwania (licencji / subskrypcji): Licencja wieczysta

Liczba stanowisk / jednostek: Brak ograniczeń

Szczegóły licencji:

– Niebieski PLUS dla InsERT GT jest licencjonowany na podmiot – to znaczy udostępnia swoją funkcjonalność na wszystkich posiadanych i zarejestrowanych programach z linii InsERT GT (muszą być one w wersji co najmniej 1.09)- W przypadku biur rachunkowych – na wszystkich podmiotach obsługiwanych przez biuro na jednym numerze licencyjnym

Nośnik (filmy, gry, oprogramowanie): CD

Wersja językowa (oprogramowanie): Polska

subskrypcja uber, odkurzacz robot roomba, telewizor lg 55 cali oled, funkcja smart, dr cfg, instax biały, energa wytwarzanie

yyyyy